element grafiki tła
 
Nowości RODZINA 500+                             

        Informujemy, że w związku z niewielkim zainteresowaniem mieszkańców, punkt przyjmowania wniosków znajdujący się w Urzędzie Miasta w Kobyłce  ul. Wołomińska 1 pokój nr 7, od dnia 19 do 30 kwietnia 2016r będzie czynny do godziny 12.00. 

Po dniu 30 kwietnia 2016 wszelkie sprawy dot. świadczenia wychowawczego będą realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kobyłce

 

                                               Urszula Stankiewicz                                                                                  

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z NIEZALEŻNYMI OD NAS PROBLEMAMI AUTORYZACJI W SYSTEMIE e-PUAP PROSIMY O KORZYSTANIE Z INNEGO KANAŁU DO SKŁADANIA WNIOSKÓW TO JEST :
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, EMP@TIA, ZUS

500+ 
01.04.2016 godzina 8.00


Baner Świadczenie wychowawcze
 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 od 01.04.2016r.

 

PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

  • w miesiącu kwietniu 2016r. Urząd Miasta Kobyłka

ul. Wołomińska 1

w godz. pracy Urzędu (pokój nr 7)

 

  • Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział Świadczeń)

ul. Ks. Marmo 20

PONIEDZIAŁEK  8.00 do 18.00

WTOREK – PIĄTEK 8.00-16.00

W MIESIĄCU KWIETNIU W KAŻDĄ SOBOTĘ :  8.00-15.00 

Wnioski można składać również :

–  przez Internet: E-wniosek za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl;

  • • PUE ZUS;
  • • ePUAP;

–  za pośrednictwem bankowości elektronicznej;

–  za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

●    Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia;

●    Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego za 2014r.

 800 zł netto na osobę w rodzinie, 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne;

●    Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

 

 Nie zachodzi potrzeba ponownego dostarczania dokumentów potwierdzających dochód za rok 2014 w przypadku osób pobierających świadczenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 01 kwietnia 2016r. do 01 lipca 2016r. włącznie, wówczas wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego z wyrównaniem nastąpi w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.Wnioski o powyższe świadczenie dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.
GMINA KOBYŁKA GOTOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA NA PODSTAWIE O POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI RODZINA 500+

 ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 
 

  
                             

                                   Informacja dotycząca zmiany kryterium dochodowego:

 
Od 1 października wzrosną kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków
i wynosić będą:
 
  •   634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  •   514 zł dla osoby w rodzinie
Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń. 
 
Podwyższone zostaną także same świadczenia:
  •     maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się  na 604 zł;
  •     wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie na 288 zł;
Od dnia 1 listopada 2015r do dnia 31 pażdziernika ulegnie zmianie wysokość zasiłku rodzinnego

- 89zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia.

- 118zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- 129zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370zł na wszystkie dzieci.


Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprwanione do zasiłku rodzinnego.


Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprwanego wynosi:


- 80zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

- 100zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:


- 105zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazialnej lub szkoły artystycznej w której reazlizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się  i legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.


- 63zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole nadgimnazjalnej

 
                                                                    INFORMACJA

Informujemy iż od maja 2015r. wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest  realizowana do ostatniego dna każdego miesiąca, zgodnie z informacją zawartą w wydanej decyzji.

Przypominamy
 

1. Od 01.09.2015r. do 15.09.2015r. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok skolny 2015-2016. Szczegółowe informacje w zakładce działalność na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce- pomoc materialna o charakterze socialnym dla uczniów (stypednia szkolne).

2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 trwający od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2016r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r.

     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentani do dnia 30 września 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2015r. następuje do dnia 30 listopada 2015r.
     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 listopada 2015r. ustalenie prawa do śwaidczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2015r.

Od dnia 1 listopada 2015r. następuje zmiana kryterium dochodowaego dotyczące śwaidczeń rodzinnych które będzie wynosiło:

- 674zł na osobę w rodzinie.

- 764zł na osobę w rodzinie w której jest dziecko niepełnosprawne.

3. Świadczenia  z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe trwające 12 miesięcytj.  od 1 października do 30 wrzesnia następnego roku kalendarzowego.  Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zaineresowane mogą składać już od 1 sierpnia . W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 pażdzernika. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 pażdziernika, ustalenie prawa do świadzczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

 

 

 

Ustawa podwyższająca świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom, którzy rezygnują z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem.

Od maja 2014 świadczenie podniesione zostanie do 1000 zł netto, od stycznia 2015 roku do 1200 zł netto, a od stycznie 2016 roku do 1300 zł netto.

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób pobierających świadczenie, w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia, następuje z urzędu.

Ustawa z 24 kwietnia 2014 r.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2014 r., poz. 559.

            

  INFORMACJA DOTYCZACA DODATKU ENERGETYCZNEGO                        REALIZACJA PROJEKTU-"DĄŻĄC DO AKTYWNOŚCI" w  2014 r.
                                          Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie
Nowe numery telefonów OPS Kobyłka


Sekretariat- (22) 763-42-72, (22) 763-42-63
fax: (22) 763-42-73

Pracownicy socjalni:

starszy pracownik socjalny- Aleksandra Murawska- (22)763-42-66
pracownik socjalny-Ewa Dołęgowska- (22) 763-42-66

specjalista pracy socjalnej- Marta Głębicka- (22) 763-42-67
starszy specjalista pracy socjalnej- Ewa Ryszewska- (22) 763-42-68
starszy specjalista pracy socjalnej- Anna Kupis- (22)- 763-42-69
pracownik socjalny- Grażyna Świniarska- (22) 763-42-70
starszy specjalista pracy socjalnej- Lidia Oleksiak- (22) 763-42-71

Główny księgowy- (22)763-42-64
Sprawozdawczość i Administracja- (22) 763-42-65
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (tzw.Becikowe)- (22) 763-42-61, (22) 763-42-62
Kierownik Ośrodka- (22) 763-42-60
 Realizacja Projektu " Dążąc do aktywności"


 


 Użytkownicy Online: 1 element grafii tła