element grafiki tła
 
NowościŚWIADCZENIE 500+

W mediach społecznościowych pojawiła się nieprawdziwa informacja, że od stycznia 2016r. istnieje możliwość złożenia wniosku o wypłatę świadczenia tzn. 500+  tj. 500zł na dzicko.

PROJEKT USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZICI (PROGRAM RODZINA 500 PLUS) JEST W TRAKCJE PRAC LEGISLACYJNYCH. ZAKOŃCZONO ETAP UZGODNIEŃ MIĘDZYRESORTOWYCH I AKTUALNIE PROJEK USTAWY ZNAJDUJE SIĘ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH. INFORMACJA O UCHWALENIU USTAWY I TERMINIE JEJ WEJŚCIA W ŻYCIE ORAZ O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW (WRAZ Z DRUKIEM WNIOSKU) POJAWI SIĘ ZARÓWNO NA STRONIE MINISTERSTWA JAK I NASZEGO OŚRODKA.

  
                             

                                   Informacja dotycząca zmiany kryterium dochodowego:

 
Od 1 października wzrosną kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków
i wynosić będą:
 
  •   634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  •   514 zł dla osoby w rodzinie
Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń. 
 
Podwyższone zostaną także same świadczenia:
  •     maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się  na 604 zł;
  •     wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie na 288 zł;
Od dnia 1 listopada 2015r do dnia 31 pażdziernika ulegnie zmianie wysokość zasiłku rodzinnego

- 89zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia.

- 118zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- 129zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370zł na wszystkie dzieci.


Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprwanione do zasiłku rodzinnego.


Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprwanego wynosi:


- 80zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

- 100zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:


- 105zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazialnej lub szkoły artystycznej w której reazlizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się  i legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.


- 63zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole nadgimnazjalnej

 
                                                                    INFORMACJA

Informujemy iż od maja 2015r. wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest  realizowana do ostatniego dna każdego miesiąca, zgodnie z informacją zawartą w wydanej decyzji.

Przypominamy
 

1. Od 01.09.2015r. do 15.09.2015r. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok skolny 2015-2016. Szczegółowe informacje w zakładce działalność na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce- pomoc materialna o charakterze socialnym dla uczniów (stypednia szkolne).

2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 trwający od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2016r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r.

     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentani do dnia 30 września 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2015r. następuje do dnia 30 listopada 2015r.
     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 listopada 2015r. ustalenie prawa do śwaidczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2015r.

Od dnia 1 listopada 2015r. następuje zmiana kryterium dochodowaego dotyczące śwaidczeń rodzinnych które będzie wynosiło:

- 674zł na osobę w rodzinie.

- 764zł na osobę w rodzinie w której jest dziecko niepełnosprawne.

3. Świadczenia  z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe trwające 12 miesięcytj.  od 1 października do 30 wrzesnia następnego roku kalendarzowego.  Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zaineresowane mogą składać już od 1 sierpnia . W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 pażdzernika. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 pażdziernika, ustalenie prawa do świadzczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

 

 

 

Ustawa podwyższająca świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom, którzy rezygnują z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem.

Od maja 2014 świadczenie podniesione zostanie do 1000 zł netto, od stycznia 2015 roku do 1200 zł netto, a od stycznie 2016 roku do 1300 zł netto.

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób pobierających świadczenie, w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia, następuje z urzędu.

Ustawa z 24 kwietnia 2014 r.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2014 r., poz. 559.

            

  INFORMACJA DOTYCZACA DODATKU ENERGETYCZNEGO                        REALIZACJA PROJEKTU-"DĄŻĄC DO AKTYWNOŚCI" w  2014 r.
                                          Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie
Nowe numery telefonów OPS Kobyłka


Sekretariat- (22) 763-42-72, (22) 763-42-63
fax: (22) 763-42-73

Pracownicy socjalni:

starszy pracownik socjalny- Aleksandra Zalewska- (22)763-42-66
pracownik socjalny-Ewa Dołęgowska- (22) 763-42-66

specjalista pracy socjalnej- Marta Głębicka- (22) 763-42-67
starszy specjalista pracy socjalnej- Ewa Ryszewska- (22) 763-42-68
starszy specjalista pracy socjalnej- Anna Kupis- (22)- 763-42-69
pracownik socjalny- Grażyna Świniarska- (22) 763-42-70
starszy specjalista pracy socjalnej- Lidia Oleksiak- (22) 763-42-71

Główny księgowy- (22)763-42-64
Sprawozdawczość i Administracja- (22) 763-42-65
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (tzw.Becikowe)- (22) 763-42-61, (22) 763-42-62
Kierownik Ośrodka- (22) 763-42-60


  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  ZASIŁKÓW  RODZINNYCH

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce informuje, że wnioski

w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/14 trwający od dnia 1 listopada 2013r.

do dnia 31 października 2014 r. będą przyjmowane

od dnia 1 września 2013 r.


   -   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2013 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2013 r. następuje do dnia 30 listopada 2013 r.

   -   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2013r.  nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r. Realizacja Projektu " Dążąc do aktywności"


 


 Użytkownicy Online: 1 element grafii tła